ប្រមុខដឹកនាំកម្ពុជា-វៀតណាម សម្តែងនូវក្តីរីករាយចំពោះទំហំពាណិជ្ជកម្ម​រវាងប្រទេស​ទាំងពីរ ដែលមានចំនួន៩កោដ្ឋដុល្លារ អាម៉េរិក ក្នុងឆ្នាំ២០២១