ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម សម្ពោធដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ “សៀវភៅមគ្គុទេសក៍ ស្តីពីការចរចា ពាណិជ្ជកម្មសម្រាប់កម្ពុជា‍‌” ដើម្បីជំរុញការធ្វើសមារណកម្មពាណិជ្ជកម្ម និងពិពិធកម្ម