ក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន ចុះកិច្ចព្រមព្រៀងលើគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍មជ្ឈមណ្ឌលភ័ស្តុភារកម្មរាជធានីភ្នំពេញ ជាមួយក្រុមហ៊ុន YCH និងIA របស់សិង្ហបុរី តាមរយៈប្រព័ន្ធវីដេអូ