ក្រសួងសុខាភិបាលអំពាវនាវឱ្យអាណាព្យាបាលប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះជំងឺពងបែកដៃ ជើង និងមាត់ នៅរដូវក្តៅនេះ