កម្ពុជា-ចិនរៀបចំផែនការការងារសម្រាប់អនុវត្តន៍ ទៅថ្ងៃមុខក្នុងការទំនាក់ទំនង និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ