រដ្ឋមន្រ្ដីក្រសួងព័ត៌មានចាត់ទុកបណ្ណាល័យគឺប្រព័ន្ធបង្កើននូវចំណេះដឹង និងការសិក្សាស្រាវ ជ្រាវបន្ថែម ក្រៅពីការសិក្សានៅក្នុងសាលារបស់សិស្សានុសិស្ស