រាជរដ្ឋាភិបាលបំពាក់មេដាយការងារជូនកងកម្លាំងមួកខៀវ ចំនួន១៨៤នាក់ ក្រោយបញ្ចប់ បេសកកម្ម អង្គការសហប្រជាជាតិនៅប្រទេសលីបង់