គណៈប្រតិភូអនុប្រធានសមាគមមិត្តភាពមជ្ឈិមវៀតណាម-កម្ពុជា វាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះការរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័សរបស់ប្រទេសកម្ពុជា