រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម គាំទ្រគម្រោងវិនិយោគក្រុមហ៊ុនចិន 4PX Express លើវិស័យពាណិជ្ជកម្មអេឡិចត្រូនិក