ស្ថានទូតអូស្រាលីប្រចាំកម្ពុជាសម្ពោធបើកជាផ្លូវការ នូវកម្មវិធីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកម្ពុជា-អូស្រាលី