អភិបាលខេត្តបាត់ដំបងចុះពិនិត្យទីតាំងសាងសង់មជ្ឈមណ្ឌលកីឡាជាតិ