ប្រជាពលរដ្ឋប្រគល់សត្វត្រដក់ដ៏កម្រចំនួន២ក្បាល ដល់មន្រ្ដីអភិរក្សខេត្តមណ្ឌលគិរី