ក្រសួងបរិស្ថាន និងប្រជាសហគមន៍ព្រៃឡង់ រៀបចំបំបួសដើមឈើ ដើម្បីពង្រឹងការគ្រប់ គ្រងធនធានធម្មជាតិ