រដ្ឋមន្រ្ដីក្រសួងព័ត៌មានលើកឡើងថា បច្ចុប្បន្នភ្ញៀវទេសចរបរទេសមួយចំនួនមក​ទស្សនាកម្សាន្ដនៅកម្ពុជាបានទៅរកកន្លែងស្ងប់ស្ងាត់នៅទីអារាម