រដ្ឋមន្រ្ដីក្រសួងអប់រំចាត់ទុកគ្រូបង្រៀនល្អគឺជាឆ្អឹងខ្នងនៃប្រព័ន្ធអប់រំ ក្នុងការចែករំលែកនូវគំនិត