កម្ពុជា នឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំអន្ដរកិច្ចប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្រ្ដីលើកទី៧ស្ដីពីកិច្ចព្រម​ព្រៀងភាព​ជាដៃគូគ្រប់ជ្រុងជ្រោយតំបន់នៅខេត្ដសៀមរាប