គណៈកម្មាធិការជាតិប៉ារ៉ាឡាំពិកកម្ពុជាបើកយុទ្ធនាការជ្រើសរើសអត្តពិកពិការជម្រើសជាតិទ្រង់ទ្រាយធំ ប្រចាំឆ្នាំ២០១៩