ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលើកយកបញ្ហាបិទព្រំដែនជាឯកតោភាគីមកជជែកជាមួយបណ្តាមេដឹកនាំអាស៊ាន