ប្រធានរដ្ឋឡាវ៖ ទំនាក់ទំនងរវាង កម្ពុជា និងឡាវ កំពុងតែស្ថិតដល់ចំណុចកំពូល​និងត្រូវរួមគ្នាធ្វើឱ្យទំនាក់ទំនងនេះ ឈានឆ្ពោះឡើងមួយកម្រិតទៀត