ឯកឧត្តម សុខ ចាន់ភក្តី អញ្ជើញដឹកនាំកិច្ចប្រជុំវិសាមញ្ញរបស់ក្រុមការងារចុះមូលដ្ឋានឃុំពាមប្រធ្នោះ ស្រុកកោះសូទិន ខេត្តកំពង់ចាម