ផ្លូវល្បឿនលឿន ភ្នំពេញ-សៀមរាប កំពុងស្ថិតក្នុងដំណាក់កាល ស្នើសុំវិនិយោគពីក្រុមហ៊ុនឯកជនចំនួន៤