ប្រធានរដ្ឋសភាឡាវ សម្ដែងនូវក្ដីរីករាយចំពោះលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំអាយប៉ា លើកទី៤៣ ដែលនាំឱ្យមានសន្តិភាព ស្ថិរភាព និងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាព