អាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញគ្រោងនឹងកាប់ដើមឈើទាំងអស់នៅតាមដងផ្លូវម៉ៅសេទុងហើយដាំដើមធ្នង់ជំនួសវិញ