ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាល ណែនាំឱ្យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្ម សិក្សាបង្កើតតំបន់ផលិតពូជស្រូវ