បញ្ចុះបឋមសីលាសាងសង់អគារពុទ្ធិកបឋមសិក្សានៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យ