ការនាំចេញមុខទំនិញកម្ពុជាទៅអាម៉េរិក ក្នុងរយៈពេល៧ខែ ឆ្នាំ២០២២នេះ សម្រេចបានប្រមាណជាង ៥ពាន់លានដុល្លារ