ក្រសួងសាធារណការ គ្រោងពង្រីកអាងបន្សុទ្ធទឹកកខ្វក់នៅក្រុងព្រះសីហនុ