សម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីអំពាវនាវដល់កម្មករកុំជឿតាមការញុះញង់របស់មេសហជីព ដែលដឹកនាំមិនត្រឹមត្រូវទៅតាមច្បាប់ការងារ