មន្ទីរបរិស្ថានខេត្តព្រះសីហនុ​បើកកិច្ចប្រជុំវាយតម្លៃហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថាន និងសង្គមពេញលេញ​លើគម្រោងបង្កើតរោងចក្រស្លលោហ:​