ប្រជាពលរដ្ឋក្រុង​សៀមរាប​សប្បាយចិត្ត​នៅពេល​ដែលអាជ្ញាធរបាន​ចាប់ផ្តើមជួសជុល និងពង្រីកផ្លូវ៣០ម៉ែត្រឱ្យមានភាពទូលំទូលាយ