ក្រសួងអប់រំ និងក្រុមហ៊ុនសែលកាត ចុះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ ដៃគូជាយុទ្ធសាស្ត្ររួម​គ្នាដើម្បីលើកកម្ពស់ស្តង់ដារអប់រំនៅកម្ពុជា