អ្នកជាប់ជ័យលាភីលេខ៣ ក្នុង​​ការប្រកួតប្រជែងអត្ថបទសារព័ត៌មានស្ដីពី​ការចូលរួម​ចំណែក​របស់គ្រឹះស្ថានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុក្នុងការលើកស្ទួយ ជីវភាពរបស់ប្រជាជនកម្ពុជា