មន្ទីរសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូនរាជធានីភ្នំពេញ បន្ដអ៊ុតគំនូសចរាចរណ៍លើដងផ្លូវជាច្រើនខ្សែនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ បន្ទាប់ពីគំនូសទាំងនេះ ត្រូវបានរលុបអស់ជាច្រើនខែមកហើយនោះ