ដំណើការនៃកម្មវិធីដកពិន្ទុបណ្ណបើកបរ និងការបង់ប្រាក់ពិន័យ អន្តរការណ៍ចំពោះអំពើល្មើសច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោក ដោយឧបករណ៍បច្ចេកទេស នឹងអនុវត្តពីថ្ងៃទី០១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២ តទៅ