នាវាកងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិនចំនួន០៣គ្រឿង ចូលចតកំពង់ផែអន្តរជាតិក្រុងព្រះសីហនុ