អភិបាលខេត្តកំពង់ធំ រៀបចំពិធីប្រកាសតែងតាំងមុខតំណែងមន្ត្រីរាជការចំនួន១៧រូប