សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន ថ្លែងថា ៧មករាគឺជារបស់រួម គឺជារបស់មនុស្ស ដែលចង់រស់ជាមនុស្ស