ឆ្នាំ២០១៩នេះ ខេត្តតាកែវសល់ស្បៀងជាស្រូវចំនួន ៧៩០.៧២៣តោន