ព្រឹទ្ធសភានឹងបើកកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍ពិនិត្យ សម្រេចលើរបៀបវារៈចំនួន៣ នៅថ្ងៃស្អែកនេះ