អន្តរក្រសួងផ្តល់យោបល់លើគម្រោងខ្សែបញ្ជូនអគ្គិសនី តភ្ជាប់ពីស្រុកក្រឡាញ់ ទៅអនុស្ថានីយអគ្គិសនីក្រុងសំរោង