ឯកឧត្តម គង់ សោភ័ណ្ឌ ចុះពិនិត្យការសាងសង់ផ្លូវថ្មី នៅស្រុកកណ្ដាលស្ទឹង