អគ្គនាយរងអាជ្ញាធរជាតិអប្សរា៖ ការរៀបចំទុកដាក់ឯកសារនៅក្នុងបណ្ណសារអភិរក្សអង្គរ គឺមានគុណប្រយោជន៍សម្រាប់អនាគតអ្នកជំនាន់ក្រោយ