សម្តេចប្រធានព្រឹទ្ធសភា៖ កម្ពុជាត្រៀមខ្លួនធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយក្រូអាស៊ី ដើម្បីផលប្រយោជន៍ប្រជាជនទាំងពីរ