ក្រសួងការងារ និងភាគីពាក់ព័ន្ធ ដាក់ឱ្យដំណើរសាកល្បងលើកកម្ពស់សុខភាព អាហារូបត្ថម្ភ និងការចិញ្ចឹមទារក និងកុមារ នៅតាមរោងចក្រសហគ្រាស