ត្រីមាសទី១ ការនាំចេញជ័រកៅស៊ូ និងឈើកៅស៊ូ​ បានជាង ៩៩លានដុល្លារអាម៉េរិក