រដ្ឋមន្ដ្រីក្រសួងទេសចរណ៍៖ ក្នុងត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២២ ភ្ញៀវទេសចរអន្ដរជាតិ កើន១១៤ភាគរយ បើធៀបនឹងឆ្នាំកន្លងទៅ ខណៈទេសចរណ៍ផ្ទៃក្នុងកើនជិត៥០ភាគរយ