រដ្ឋមន្រ្ដីក្រសួងមហាផ្ទៃគូសបញ្ជាក់ថា ចាំបាច់ត្រូវបង្កើតច្បាប់មួយ ដើម្បីគ្រប់គ្រងសារ​ធាតុ​ទាំងឡាយ ដែលអាចផលិតគ្រឿងញៀនបាន