សហប្រធាន អាយស៊ីស៊ី-អង្គរ៖ បើទោះបីជាបញ្ហាកូវីដ១៩ កើតឡើងជា​សកល​យ៉ាងណាក្ដី ការងារអភិរក្សប្រាសាទមិនបានស្រាកស្រាន្តទេ ដោយសម្រេចលទ្ធផលជាច្រើន