មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងសុខាភិបាល សម្តែងការព្រួយបារម្ភ ខណៈអូមីក្រុង បាននិងកំពុងចរាចរយ៉ាងលឿន នៅក្នុងសហគមន៍