ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម និងអង្គការ Swisscontact Cambodia ដាក់ឱ្យអនុវត្តន៍ជាផ្លូវការ នូវគម្រោងថ្មីមួយដើម្បីសម្រួលដល់ការងាររបស់ SMEs